Góp ý cho VNDIRECT

Cấu trúc cổ đông

Cập nhật tới ngày 31/03/2020

STT Họ tên Số lượng sở hữu Tỷ lệ đại diện
1 Cổ đông điều hành (Ban điều hành) 6,565,789 2.98
2 Cổ đông lớn 99,296,922 45.05
3 Cổ đông khác 102,702,646 46.59
4 Cổ phiếu quỹ 11,864,812 5.38
TỔNG CỘNG 220,430,169 100