Góp ý cho VNDIRECT

Cấu trúc cổ đông

Cập nhật tới ngày 31/03/2020

STT Họ tên Số lượng sở hữu Tỷ lệ đại diện
1 Cổ đông điều hành (Ban điều hành) 6,565,789 2.98
2 Cổ đông lớn 99,160,902 44.99
3 Cổ đông khác 102,794,238 46.63
4 Cổ phiếu quỹ 11,909,293 5.4
TỔNG CỘNG 220,430,222 100