Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,009,452  
62,578,965  
60,999,895  
68,073,091  
66,149,716  
40,888,258  
40,954,626  
38,969,976  
45,463,244  
42,989,139  
7,589,140  
6,705,675  
7,302,683  
9,718,262  
14,666,499  
19,844,854  
21,602,454  
20,998,654  
20,697,354  
15,040,450  
11,512,641  
10,232,069  
8,973,093  
12,405,072  
10,880,623  
1,522,194  
1,952,144  
1,301,847  
2,229,261  
2,071,316  
419,429  
462,283  
393,699  
413,295  
330,252  
21,121,194  
21,624,340  
22,029,919  
22,609,847  
23,160,576  
110,600  
216,829  
214,448  
207,144  
186,793  
17,962,175  
18,540,035  
19,167,664  
19,844,559  
20,319,365  
23,808  
24,015  
24,222  
24,429  
24,636  
1,409,846  
1,230,445  
1,128,713  
1,075,137  
1,149,063  
61,983  
63,020  
64,240  
65,108  
92,422  
1,552,782  
1,549,996  
1,430,633  
1,393,470  
1,388,296  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,009,452  
62,578,965  
60,999,895  
68,073,091  
66,149,716  
16,081,250  
15,114,380  
16,742,953  
23,025,431  
20,371,490  
13,054,151  
11,199,310  
11,685,215  
15,989,593  
12,910,731  
3,027,099  
3,915,069  
5,057,738  
7,035,837  
7,460,759  
45,928,202  
47,464,586  
44,256,942  
45,047,660  
45,778,225  
45,928,202  
47,464,586  
44,256,942  
45,047,660  
45,778,225  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0