Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,557,545  
65,200,270  
62,009,452  
62,578,965  
60,999,895  
42,492,241  
44,606,453  
40,888,258  
40,954,626  
38,969,976  
5,933,209  
7,375,347  
7,589,140  
6,705,675  
7,302,683  
22,599,154  
24,019,154  
19,844,854  
21,602,454  
20,998,654  
11,708,793  
11,157,974  
11,512,641  
10,232,069  
8,973,093  
1,760,398  
1,500,699  
1,522,194  
1,952,144  
1,301,847  
490,687  
553,279  
419,429  
462,283  
393,699  
20,065,304  
20,593,817  
21,121,194  
21,624,340  
22,029,919  
111,622  
118,869  
110,600  
216,829  
214,448  
16,737,810  
17,375,593  
17,962,175  
18,540,035  
19,167,664  
23,394  
23,601  
23,808  
24,015  
24,222  
1,563,915  
1,457,765  
1,409,846  
1,230,445  
1,128,713  
59,911  
60,964  
61,983  
63,020  
64,240  
1,568,652  
1,557,026  
1,552,782  
1,549,996  
1,430,633  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,557,545  
65,200,270  
62,009,452  
62,578,965  
60,999,895  
15,298,612  
18,797,911  
16,081,250  
15,114,380  
16,742,953  
12,346,611  
15,847,980  
13,054,151  
11,199,310  
11,685,215  
2,952,001  
2,949,930  
3,027,099  
3,915,069  
5,057,738  
47,258,933  
46,402,359  
45,928,202  
47,464,586  
44,256,942  
47,258,933  
46,402,359  
45,928,202  
47,464,586  
44,256,942  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0