Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,254,323  
62,557,545  
65,200,270  
62,009,452  
62,578,965  
42,034,111  
42,492,241  
44,606,453  
40,888,258  
40,954,626  
4,475,895  
5,933,209  
7,375,347  
7,589,140  
6,705,675  
24,915,000  
22,599,154  
24,019,154  
19,844,854  
21,602,454  
10,562,310  
11,708,793  
11,157,974  
11,512,641  
10,232,069  
1,591,782  
1,760,398  
1,500,699  
1,522,194  
1,952,144  
489,123  
490,687  
553,279  
419,429  
462,283  
20,220,212  
20,065,304  
20,593,817  
21,121,194  
21,624,340  
128,406  
111,622  
118,869  
110,600  
216,829  
15,849,860  
16,737,810  
17,375,593  
17,962,175  
18,540,035  
23,187  
23,394  
23,601  
23,808  
24,015  
2,882,915  
1,563,915  
1,457,765  
1,409,846  
1,230,445  
404,694  
59,911  
60,964  
61,983  
63,020  
931,150  
1,568,652  
1,557,026  
1,552,782  
1,549,996  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,254,323  
62,557,545  
65,200,270  
62,009,452  
62,578,965  
12,569,850  
15,298,612  
18,797,911  
16,081,250  
15,114,380  
9,960,116  
12,346,611  
15,847,980  
13,054,151  
11,199,310  
2,609,734  
2,952,001  
2,949,930  
3,027,099  
3,915,069  
49,684,473  
47,258,933  
46,402,359  
45,928,202  
47,464,586  
49,684,473  
47,258,933  
46,402,359  
45,928,202  
47,464,586  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0