Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   77,373,889,799,340   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,546,000,000,000   15,089,288,984,937.33   118.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7,643,000,000,000   11,911,172,919,161.33   116.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,993.31    
PE dự kiến   25.34    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A