Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/07/25 Phan Quốc Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị 0 BÁN 0
2019/06/21 Phan Quốc Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0
2019/03/14 Hồ Tùng Vũ Phó Tổng Giám đốc 70,000 BÁN 0
2018/05/08 Phạm Đăng Nam Phó Tổng Giám đốc 70,000 BÁN 0
2018/04/20 Võ Thị Thanh Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 16,000 BÁN 0
2018/03/01 Dương Mạnh Sơn Phó Tổng Giám đốc 80,000 BÁN 0
2018/01/31 Võ Thị Thanh Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 2,000 BÁN 0
2018/01/23 Lê Như Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị 46,000 BÁN 0
2018/01/19 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP 601,930 BÁN 0
2017/11/21 Hồ Thị Ái Thanh Thành viên Ban Kiểm soát 11,000 BÁN 0
2017/09/06 Phan Quốc Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị 15,900 BÁN 0
2017/08/11 Hồ Thị Ái Thanh Thành viên Ban Kiểm soát 24,000 BÁN 0
2017/08/07 Nguyễn Mậu Dũng Phó Tổng Giám đốc 70,000 BÁN 0
2017/07/10 Bùi Ngọc Quang Phó Tổng Giám đốc 30,000 BÁN 0
2017/06/22 Nguyễn Quốc Huy Phó Tổng Giám đốc 5,000 BÁN 0
2017/06/21 Nguyễn Mạnh Tưởng Thành viên Hội đồng quản trị 30,000 BÁN 0
2017/05/30 Bùi Ngọc Quang Phó Tổng Giám đốc 40,000 BÁN 0
2017/05/12 Nguyễn Mạnh Tưởng Thành viên Hội đồng quản trị 19,000 BÁN 0
2017/04/28 Bùi Ngọc Quang Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2017/04/18 Nguyễn Công Minh Thành viên Ban Kiểm soát 15,000 BÁN 0
2017/03/30 Bùi Ngọc Quang Phó Tổng Giám đốc 0 BÁN 0
2017/03/27 Hồ Thị Ái Thanh Thành viên Ban Kiểm soát 18,000 BÁN 0
2017/03/23 Nguyễn Công Minh Thành viên Ban Kiểm soát 10,000 BÁN 0
2017/03/17 Chu Thị Trung Đại diện công bố thông tin 5,000 BÁN 0
2017/03/10 Mai Hữu Ngạn Trưởng Ban Kiểm soát 51,300 BÁN 0
2017/03/06 Nguyễn Quốc Huy Phó Tổng Giám đốc 25,000 BÁN 0
2017/03/01 Chu Thị Trung Đại diện công bố thông tin 44,000 BÁN 0
2017/02/27 Nguyễn Quốc Huy Phó Tổng Giám đốc 40,000 BÁN 0
2017/02/23 Phạm Hồng Lĩnh Phó Tổng Giám đốc 40,000 BÁN 0
2017/02/21 Nguyễn Công Minh Thành viên Ban Kiểm soát 4,000 BÁN 0
2017/02/20 Phạm Hồng Lĩnh Phó Tổng Giám đốc 25,000 BÁN 0
2017/02/09 Nguyễn Thanh Nghị Phó Tổng Giám đốc 70,000 BÁN 0
2016/12/30 Hồ Thị Ái Thanh Thành viên Ban Kiểm soát 2,100 MUA 0
2016/04/15 Hồ Thị Ái Thanh Thành viên Ban Kiểm soát 0 BÁN 0
2016/02/19 Phạm Đình Đạt Thành viên Ban Kiểm soát 0 BÁN 0
2015/03/31 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP 601,930 MUA 65,632
2014/07/02 Phạm Hồng Lĩnh Phó Tổng Giám đốc 3,000 BÁN 0
2014/05/14 Phạm Hồng Lĩnh Phó Tổng Giám đốc 2,000 BÁN 0
2013/11/27 Đỗ Khang Ninh Thành viên Hội đồng quản trị 25,600 BÁN 0
2013/11/05 Dương Mạnh Sơn Phó Tổng Giám đốc 30,750 BÁN 0
2013/10/10 Nguyễn Trung Dân Thành viên Hội đồng quản trị 15,000 BÁN 0
2013/09/25 Nguyễn Mậu Dũng Phó Tổng Giám đốc 30,000 BÁN 0
2013/06/18 Vũ Đình Chiến Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 51,600 BÁN 0
2013/06/11 Trần Hưng Hiển Phó Tổng Giám đốc 10,000 BÁN 0
2013/06/06 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 16,200 BÁN 0
2013/05/29 Mai Hữu Ngạn Trưởng Ban Kiểm soát 16,100 BÁN 0
2013/05/27 Nguyễn Thanh Nghị Phó Tổng Giám đốc 25,000 BÁN 0
2013/05/27 Nguyễn Mậu Dũng Phó Tổng Giám đốc 20,000 BÁN 0
2013/05/24 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 100,000 BÁN 0
2013/05/22 Phạm Hồng Lĩnh Phó Tổng Giám đốc 21,350 BÁN 0
2013/04/22 Nguyễn Trung Dân Thành viên Hội đồng quản trị 26,450 BÁN 0
2013/04/09 Trần Hưng Hiển Phó Tổng Giám đốc 26,400 BÁN 0
2013/04/03 Vũ Đình Chiến Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 51,600 BÁN 0
2013/04/01 Phan Quốc Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị 15,000 BÁN 0
2013/03/27 Phạm Hồng Lĩnh Phó Tổng Giám đốc 26,350 BÁN 0
2013/03/26 Mai Hữu Ngạn Trưởng Ban Kiểm soát 16,100 BÁN 0
2013/03/15 Dương Mạnh Sơn Phó Tổng Giám đốc 30,750 BÁN 0
2013/03/14 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 15,000 BÁN 0
2013/03/13 Nguyễn Mậu Dũng Phó Tổng Giám đốc 50,000 BÁN 0
2013/02/19 Nguyễn Thanh Nghị Phó Tổng Giám đốc 25,000 BÁN 0
2013/01/08 Hồ Thị Ái Thanh Thành viên Ban Kiểm soát 5,000 BÁN 0
2012/12/26 Phạm Đình Đạt Thành viên Ban Kiểm soát 11,000 BÁN 0
2012/05/28 Đỗ Tấn Đại diện công bố thông tin 30,000 BÁN 0